Nákupní košík je prázdný.

0 položek
Celkem:
0,00 Kč
Vstoupit
0 položek (0,00 Kč)
 
 
0,00 Kč (0 položek) vstoupit do košíku
Výrobci / značky

Ochranna osobních údajů

Úvod Jak nakupovatOchranna osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů zákazníků

e-shopu Potřeby-pro-psy.cz

 

Totožnost správce osobních údajů:

Michaela Samková, registrace na Živnostenském úřadě v Novém Bydžově ZIV/1385/2014/Suc/1002450, IČO: 03478904, (dále jen jako „správce“).

 

Kontaktní údaje správce:

poštovní adresa: 503 63, Nepolisy 282

email:info@potreby-pro-psy.cz

mobil správce e-shopu: 777 153 925

 

 

Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

 

Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

Abychom Vám mohli poskytnout služby našeho e-shopu, potřebujeme Vaše základní osobní údaje. Tyto osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu, neboť se jedná o údaje nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě poskytujeme služby e-shopu a jejíchž smluvní stranou je zákazník, jako subjekt osobních údajů.

 

Pokud zákazník předal či předá osobní údaje jiných fyzických osob, je zákazník povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě zákazník odpovídá e-shopu za způsobenou škodu.

 

Účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje zákazníků zpracováváme pouze za účelem vyřízení objednávky (uzavření a naplnění kupní smlouvy mezi správcem a zákazníkem).

 

Jaké osobní údaje zpracováváme:

Provozovatel e-shopu je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté či zadané zákazníkem e-shopu při vytvoření objednávky (zejména adresné údaje), dále pak údaje, které jsou třeba k naplnění podstaty smlouvy a byly poskytnuty zákazníkem v průběhu dojednávání podrobnějších podmínek naplnění smlouvy.

 

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedeného účelu.

Zpracováváme zejména:

  • identifikační a fakturační údaje (jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ);
  • kontaktní údaje (kontaktní adresa, doručovací adresa, telefon, e-mailová adresa);
  • údaje související s platbou (např. bankovní kontakt).

 

Zásady zpracování osobních údajů:

Při zpracování a uchování osobních údajů dodržujeme zejména tyto zásady:

  • jasně a srozumitelně stanovený účel zpracování údajů;
  • údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
  • zpracováváme pouze přesné osobní údaje zákazníků;
  • údaje zpracováváme s důrazem na co nejvyšší bezpečnost tzn. chráníme je, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům zákazníků, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;
  • informujeme Vás o zpracování Vašich osobních údajů;
  • dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

 

Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, zda nadále trvá nutnost zpracovávat osobní údaje. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Veškeré osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou a po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy České republiky (zejména zákon o účetnictví).

 

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze správcem.

 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce má právo pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

 

 

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

 

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní

 

údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

•           účelech zpracování;

•           kategoriích dotčených osobních údajů;

•           příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

•           plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;

•           existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;

•           právu podat stížnost u dozorového úřadu;

•           veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;

•           tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

 

Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

 

Právo na opravu

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Právo na výmaz

Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

•           osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

•           odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

•           osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

•           osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti

•           osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

 

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

•           splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

•           pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 

•           popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

•           zpracování protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;

•           správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 

 

Právo podat stížnost

Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně na poštovní adresu správce: Michaela Samková, 503 63 Nepolisy 282; emailem:info@potreby-pro-psy.cz nebo osobně v sídle správce. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejímpředmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.

 

Na postup správce lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

 

 

Dotazy, požadavky a svá práva plynoucí z ochrany osobních údajů můžete uplatnit:

na adrese 503 63 Nepolisy 282

e-mailu info@potreby-pro-psy.cz.

Požadavky ohledně aktualizace osobních údajů odesílejte na email:info@potreby-pro-psy.cz.

Tento dokument nabývá platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018.

Novinky
Menforsan

Přírodní kosmetika pro Vaše pejsky. Nově v prodeji MENFORSAN.  

více
Red Dingo obojky a vodítka

Kvalitní Red Dingo obojky a vodítka nejrůznějších vzorů. Vodítko je v místě držení polstrované, takže ideální pro temperamentnější psy. Vybrat si můžete v sekci nylonové obojky.

více
Novinky a akce e-mailem
Chcete od nás dostávat novinky přímo na svůj e-mail?
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA. Zjistit více.
Informace získané prostřednictvím Google reCAPTCHA podléhají Pravidlům ochrany osobních údajů a Smluvním podmínkám společnosti Google a používají se všeobecné bezpečnostní účely (nepoužívají se na přizpůsobenou reklamu společnosti Google)
Copyright 2015 - 2024 © Potřeby pro psy.cz